สมัครเรียนทางไปรษณีย์

สมัครทางไปรษณีย์

(กรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

1. สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาชั้นปริญญาตรีเปิดสอน 4 สาขา คือ 

  • คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์

  • คณะบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ

  • คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

  • คณะสื่อสารมวลชน  สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

2. สมัครเข้าเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
รับสมัครทางไปรษณีย์ (ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

1.ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มือสมัครฯ ได้ที่ ใบสมัครฯ สำหรับผู้สมัครด้วยตนเอง

2. ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์เท่านัน ตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2566 - วันที่ 23 มิ .ย. 2566

3. การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่กําหนดในแผนการศึกษาชั้นปีที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ของคณะที่ผู้สมัครเลือกเรียนเท่านั้น

4. ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้

ครบถ้วนเป็นธนาณัติสังจ่ ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง

5. การสมัครทางไปรษณีย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อสมัครเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบที่ศูนย์สอบสวนภูมิภาคเท่านั้น (41 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบที่ส่วนกลางไม่ได้ 

6. เปิดรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับผู้มีวุฒิจบ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเปิดให้มีการสอบในภาคการศึกษานั้น และนํากระบวนวิชาที่สอบได้นี้ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาชั้น

ปริญญาตรี ทั้งนี้ต้องดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครั้งแรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการเทียบโอนวิชาที่สอบได้โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกําหนด

                   

 

เอกสารที่ใช้สมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

1. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว จํานวน 1 รูป (ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชื่อผู้สมัคร จํานวน 2 ฉบับ 

3. สําเนาวุฒิบัตรที่ชัดเจน 2 ชุด

- ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวันที่จบการศึกษา

- กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศต้องแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมเเนบสําเนาใบเทียบระดับความรู้ (ดูรายละเอียด หน้า 16) 

4. สําเนาหลักฐานต่างๆ เพิ่มเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ

    4.1 กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเป็นชุด (ถ้ามี)

    4.2 กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไปด้วยโดยระบุจํานวนปีที่ทํางานให้ชัดเจน

    4.3 กรณีใช้คํานําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว

5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ (1. กรณีใช้คํานําหน้านามเป็น ยศ ให้เเนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือ

คําสังแแต่งตั้งที่เป็นยศปัจจุบัน 2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สําเนา Passport พร้อมใบเเปล จํานวน 2 ฉบับ)

6. ส่งธนาณัติ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทั้งสิ้น ตามแบบลงทะเบียนเรียน ฯ (ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา หน้า 20 และระดับปริญญาตรี หน้า 22)

     (กรณีใช้วุฒิต่างประเทศ ต้องส่งธนาณัติ ธน.31 ชําระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวุฒิ จํานวน 1,000 บาท อีก 1 ฉบับ)

7. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผู้สมัครปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตัวอย่างหน้า 26)

8. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)

9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาตรี)

10. ระเบียนประวัตินักศึกษา (ม.ร.25) (แผ่นระบายสีม่วงดู ตัวอย่างหน้า 29) 

 

***หมายเหตุ  สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสําเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกํากับ

ก่อนปิดซองนําส่งกรุณาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

* ที่อยู่สําหรับจัดส่งเอกสารการสมัคร

“หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241” 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

*นักศึกษาที่ย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณียังไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิม) ให้ดําเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ที่สาขาวิทยบริการฯ เท่านั้นจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณีย์ไม่ได้

Off Canvas