เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน
 

เอกสารการสมัครและสิ่งที่ต้องใช้ (กรณีสมัครด้วยตนเอง)

  • สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ชุด 

เอกสารการเทียบโอนหน่วยกิต (กรณีสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต) ได้แก่ วุฒิการศึกษา/ทรานสคริปต์ จำนวน 4 ชุด (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

  • บัตรประชาชน และ สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

  • รูปถ่าย 1.5 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดำและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) 

  • ใบรับรองแพทย์ (กรณีพรีดีกรีไม่ต้องใช้)

  • เอกสารอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/สกุล(กรณีเปลี่ยนชื่อ/สกุล) เท่ากับจำนวนวุฒิการศึกษาที่ยื่น

หมายเหตุ :-

      ใช้กระดาษ ขนาด A4 ทุกแผ่น สำเนาเอกสารทุกฉบับให้รับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อผู้สมัครกำกับ

  • ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (มร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
    สมัครที่มหาวิทยาลัย รับใบสมัครได้ที่จุดรับสมัคร

 
 

Off Canvas